ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

ประกาศราชกิจจานุเบกษาพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

2019-04-06 10:04:50


ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 เมษายน 2562 เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา1

ราชกิจจานุเบกษา2

ราชกิจจานุเบกษา3

ราชกิจจานุเบกษา4

ราชกิจจานุเบกษา5

ราชกิจจานุเบกษา6

ราชกิจจานุเบกษา7

ขอบคุณ Tnews

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved