ที่สุดดอทคอม || Tsood.com

ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา โรงงานอุตสาหกรรม ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน

2018-11-02 11:13:01

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561ตามข้อ 17 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

 

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่จะต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของหน่วยงานราชการหรือสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน หรือจัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวโดยมิให้เรียกค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการตามกฎหมาย ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก

ขอบคุณข่าว Tnews 

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน ที่สุดดอทคอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 TSood All Rights Reserved